Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở năm 2022

Đất cây lâu năm lên thổ cư được không? Ông Nguyễn Văn A có 547m2 […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ […]

Đọc tiếp

Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ […]

Đọc tiếp

Nghị định quy định về giá đất

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ […]

Đọc tiếp

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ […]

Đọc tiếp

Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ […]

Đọc tiếp

Những bổ sung mới trong luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản ban hành năm 2014 cho đến nay có nhiều […]

Đọc tiếp

Luật kinh doanh bất động sản

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc […]

Đọc tiếp

BỘ LUẬT DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

Đọc tiếp

LUẬT DOANH NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

Đọc tiếp

LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội […]

Đọc tiếp