Phước Khánh

1,900,000/m2 1,278m2
Xã Phước Khánh
7,900,000/m2 4,526m2
Xã Phước Khánh